سینی سنگی

سینی سنگی در طرح های مختلف برای تزیینات ساخته شده از سنگ طبیعی